Obchodní podmínky

01.09.2016 00:00

Obchodní podmínky

Čl. 1  Úvodní ustanovení a definice některých pojmů

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen jako „Smlouva“), kdy na straně prodávajícího vystupuje MgA. Kamila Zenklová, se sídlem Bílovická 258/27, 614 00, Brno. Živnostenský list vydaný v Brně dne 3.1. 2007, evidenční číslo 370220-537, číslo jednací ŽÚ/46970/06/Odr. Na straně kupujícího vystupuje podnikatel, spotřebitel, nebo nepodnikatel (dále jen jako „Kupující“).

2.    Adresa určená pro doručování Prodávajícímu je MgA. Kamila Zenklová, Bílovická 258/27, 614 00, Brno .

3.    Tyto VOP se použijí na veškeré Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu www.pro-kluky.cz (dále jen jako „Internetové stránky“) a na jiné smlouvy (např. uzavřené bez prostředků umožňujících dálkovou komunikaci) pouze tehdy, pokud na ně tyto smlouvy výslovně odkážou.

4.    Předmětem Smlouvy je zboží specifikované v návrhu na uzavření Smlouvy, tj. na Internetových stránkách, a to s vlastnostmi uvedenými v popisu zboží (dále jen jako „zboží“).

Čl. 2  Kupní smlouva

1.    Návrhem na uzavření Smlouvy je umístění nabízeného zboží včetně cen a popisu zboží Prodávajícím na Internetové stránky. Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím, a to přímo skrze Internetové stránky, telefonicky, e-mailem či jiným obdobným způsobem, a přijetím objednávky Prodávajícím, a to ve znění návrhu účinném v okamžiku odeslání objednávky; výjimkami jsou vyčerpání zásob nebo ztráta schopnosti Prodávajícího plnit vzniklá před vznikem Smlouvy.

2.    Jsou-li zásoby Prodávajícího vyčerpány nebo není-li Prodávající schopen plnit dle odst. 1. a byla-li Kupujícím odeslána objednávka takového zboží, Smlouva nevzniká a Prodávající bez zbytečného odkladu kontaktuje Kupujícího e-mailem či telefonicky a navrhne mu způsob dalšího postupu.

3.    Prodávající přijetí objednávky potvrdí bez zbytečného odkladu Kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu. Toto potvrzení, ani jeho případné neodeslání, však nemá vliv na vznik Smlouvy.

4.    Návrh na uzavření Smlouvy, tedy nabídka zboží nabízeného na Internetových stránkách, může být Prodávajícím kdykoliv odvolán či změněn, a to změnou obsahu Internetových stránek.

5.    Uzavřením Smlouvy Kupující stvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy důkladně seznámil s obsahem návrhu (především s popisem zboží, jeho vlastnostmi, dostupností a kupní cenou) a s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

6.    Kupující souhlasí s uzavřením Smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Kupující také nese veškeré náklady na užití těchto prostředků, zejména náklady na odchozí telefonní hovory, náklady na přístup k internetu a podobně. Náklady na použití těchto komunikačních prostředků jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.

7.    Smlouvu vzniklou dle tohoto článku lze měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran způsobem, jakým byla uzavřena nebo na základě zákonných důvodů. Totéž platí pro odstoupení a změnu tohoto ustanovení.

8.    Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených ve Smlouvě nebo ze zákona. Odstoupení musí být učiněno písemně či elektronicky a musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

Čl. 3  Práva a povinnosti smluvních stran

1.    Na základě řádně uzavřené Smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu řádně a včas dodá (předá) zboží a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že řádně dodané zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v návrhu na uzavření Smlouvy, tj. na Internetových stránkách.

2.    Při plnění Smlouvy je Prodávající povinen postupovat s náležitou péčí a odpovědností a je oprávněn použít pro plnění povinností ze Smlouvy třetích osob i bez předchozího souhlasu Kupujícího, za jejich plnění však odpovídá tak, jako by plnění poskytoval sám.

3.    Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího, který je spotřebitel, okamžikem převzetí zboží od dopravce, případně přímo od Prodávajícího či jiné osoby. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího, který je podnikatel, okamžikem předání zboží Prodávajícím či jinou osobou Kupujícímu, resp. prvnímu dopravci. Stejný účinek přechodu nebezpečí škody na zboží, je-li Kupujícím podnikatel, má i ta situace, kdy Kupující nepřevezme zboží, ač mu s ním Prodávající, dopravce, či jiná osoba umožnila nakládat.

4.    Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží, nejdříve však okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží. 

5.    Kupující je oprávněn se v případě podezření z porušení právních předpisů Prodávajícím obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce.

Čl. 4  Odpovědnost za vady a záruka za jakost pro spotřebitele a nepodnikatele

1.    Následující ustanovení platí pouze pro Kupující, kteří splňují definici nepodnikatele spotřebitele, tj. pro Kupující, kteří uzavírají Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen jako „spotřebitel" a "nepodnikatel“).

2.    Prodávající odpovídá spotřebiteli a nepodnikateli, za to, že zboží nemá při převzetí právní ani faktické vady (dále jen jako „odpovědnost za vady“).

3.    Prodávající se dále spotřebiteli i nepodnikateli zavazuje, že zboží bude po dobu 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (dále jen jako „záruka za jakost“).

4.    Nároky z odpovědnosti za vady a nároky ze záruky za jakost dle tohoto odstavce (dále společně jen jako „reklamace zboží“) je spotřebitel i nepodnikatel povinen uplatnit u Prodávajícího v době co možná nejkratší, nejpozději však do doby 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí zboží.

5.    Reklamaci zboží uplatní spotřebitel i nepodnikatel písemně (dopisem na adresu určenou pro doručování Prodávajícímu), e-mailem či telefonicky. Uplatnění reklamace musí obsahovat označení objednávky (nejlépe přiloženou kopii faktury), popis vady zboží, případně také její dokumentaci (např. fotografiemi), a volbu nároku. Prodávající bez zbytečného odkladu kontaktuje spotřebitele či nepodnikatele za účelem rychlého vyřízení jeho reklamace zboží. Podmínkou uplatnění reklamace zboží je zaslání vadného zboží bez zbytečného odkladu na adresu určenou pro doručování Prodávajícímu. Prodávající vyřídí reklamaci zboží nejpozději do 30 (třiceti) dní od doručení reklamovaného zboží. V případě, že reklamace zboží bude uznána za oprávněnou, uhradí Prodávající spotřebiteli či nepodnikateli účelně vynaložené náklady na uplatnění jeho práv. Nebude-li reklamace zboží uznána za oprávněnou, nese každá smluvní strana své náklady.

6.    Práva z reklamace zboží jsou nárokem na (a) odstranění vad, jsou-li vady zboží odstranitelné; (b) dodání nového zboží, či části zboží, nejsou-li vady odstranitelné; (c) slevu z kupní ceny zboží; nebo (d)odstoupení od Smlouvy, přičemž právo volby nároku přísluší spotřebiteli či nepodnikateli. Nezvolí-li spotřebitel či nepodnikatel jeden z nároků nebo zvolí-li nárok, na něž nemá dle těchto VOP či dle zákona právo, Prodávající jej bez zbytečného odkladu kontaktuje e-mailem či telefonicky a navrhne jiný postup řešení reklamace zboží.

7.    Rekamace zboží se nevztahuje na vady a sníženou jakost zboží způsobené jeho obvyklým opotřebením, neodborným nebo nepřiměřeným použitím a zacházením se zbožím, užíváním zboží k jiným účelům, než ke kterým je určeno, či na vady zboží, o kterých spotřebitel či nepodnikatel věděl při uzavírání Smlouvy, nebo které sám způsobil.

8.    Tímto článkem není dotčen nárok na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Čl. 5  Odpovědnost za vady pro podnikatele

1.    Následující ustanovení platí pouze pro Kupující, kteří splňují definici podnikatele, tj. pro Kupující, kteří uzavírají Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen jako „spotřebitel" a "nepodnikatel“).

2.    Prodávací odpovídá podnikateli pouze za vady, které má zboží při přechodu nebezpečí škody na podnikatele, byť se projeví až později. Prodávající odpovídá také za vady, které vznikly po přechodu nebezpečí, jsou-li způsobeny porušením povinností prodávajícího.

3.    Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání vadného zboží pouze tehdy, pokud hodnota dodaného zboží je nižší, než 60 % kupní ceny.  

4.    Podnikatel je povinen zboží prohlédnout a vytknout případné vady do 3 měsíců od převzetí zboží.

Čl. 6 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

1.    Následující ustanovení platí pouze pro Kupující, kteří splňují definici spotřebitele ve smyslu práva na ochranu spotřebitele, tj. pro Kupující, kteří jsou fyzickými osobami a uzavírají Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen jako „spotřebitel“).

2.    Spotřebitel má právo odstoupit bez udání důvodů od Smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dní ode dne převzetí zboží od dopravce, Prodávajícího či jiné osoby (např. z odběrného místa). Spotřebitel má právo odstoupit bez udání důvodů od Smlouvy také kdykoliv před dodáním zboží.

3.    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení. Toto prohlášení musí být provedeno písemně (dopisem na adresu určenou pro doručování Prodávajícímu), e-mailem či telefonicky.

4.    Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována,  je-li nejpozději posledního dne lhůty dle odstavce 1. spotřebitelem odesláno prohlášení dle odstavce 2.

5.    Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, zašle nejpozději do 14 (čtrnácti) dní ode dne odeslání prohlášení dle odstavce 2. Prodávajícímu na jeho adresu určenou pro doručování zpět zboží, které od něj obdržel. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jej převzal. Náklady spojené s vrácením zboží, zejména poštovné či náklady na dopravu, nese spotřebitel.

6.    Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající všechny platby, které od něj obdržel, a to včetně nákladů na nejlevnější způsob dopravy, který Prodávající aktuálně nabízí, ledaže Kupujícímu při převzetí zboží náklady na dopravu nevznikly. Platby Prodávající vrátí stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal. Tuto svou povinnost splní Prodávající do 14 (čtrnácti) dní od doručení prohlášení dle odstavce 3., Prodávající však není povinen vrátit spotřebiteli platby dříve, než spotřebitel odešle zboží nebo prokáže jeho odeslání zpět Prodávajícímu.

7.    Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a za porušení povinnosti dle odstavce 5. tohoto článku.

Čl. 7  Platební a dodací podmínky

1.     Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu uvedenou ve Smlouvě řádně a včas některým ze způsobů uvedených na Internetových stránkách.

2.     Ceny zboží a služby a všechny poplatky na Internetových stránkách jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH.

3.     Platba je možná bankovním převodem na č. ú. 2000729079/2010 s variabilním symbolem zaslaným prodejcem po objednávce zboží.

4.     Zboží je dodáváno zásilkovou službou České pošty nebo je možný osobní odběr na Bílovické 258/27, 614 00 Brno.

5.    Dodání zboží je možné pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.

6.    Maximální doba pro dodání zboží je 14 (čtrnáct) dní ode dne uzavření Smlouvy, případně od zaplacení kupní ceny, má-li být hrazena před dodáním zboží. Budou-li okolnosti nasvědčovat tomu, že tato lhůta nebude dodržena, kontaktuje Prodávající e-mailem či telefonicky Kupujícího před jejím uplynutím.

Čl. 8  Sankční ustanovení

1.     Ocitne-li se některá ze smluvních stran v prodlení s úhradou kterékoliv platby dle Smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

2.    Tímto článkem není dotčen nárok na náhradu případné škody.

Čl. 9  Ochrana osobních údajů

1.     Kupující projevuje spolu se souhlasem s těmito VOP i souhlas s užitím jím poskytnutých osobních údajů pro plnění Smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz Prodávajícího. Kupující spolu se souhlasem s těmito VOP projevuje i souhlas se zasíláním informací o marketingových aktivitách Prodávajícího, tj. o slevách, akcích, pokud to Kupující výslovně neodmítne.  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu i další související práva dle příslušných právních předpisů, má především právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv odvolat.

2.    Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jemu poskytnuté jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy, jejích změn, případně k zasílání informací o marketingových aktivitách. Údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou, kdy je třeba poskytnout informace jiné osobě v souvislosti s plněním Smlouvy (např. dopravci). Veškeré údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.    Uzavřená Smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně 5 (pěti) let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným osobám.

Čl. 10  Závěrečná ustanovení

1.    Tyto VOP jsou pro smluvní strany účinné ve znění uvedeném na Internetových stránkách k okamžiku uzavření Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

2.    V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi zněním Smlouvy a těmito VOP mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.

3.    V otázkách neupravených Smlouvou ani těmito VOP se právní vztah mezi smluvními stranami řídí českým právním řádem, je-li jeho volba přípustná, s vyloučením kolizních norem a práva mezinárodních obchodníků, ve stavu účinném k okamžiku uzavření Smlouvy.

4.    Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy budou, nedojde-li k dohodě smluvních stan, rozhodnuty místně, věcně a funkčně příslušnými soudy České republiky.

5.    Tyto VOP platí výlučně a použití vlastních obchodních či obdobných podmínek Kupujícího je tímto vyloučeno.

6.    V případě, že některá ustanovení Smlouvy a/nebo těchto VOP jsou nebo se stanou neplatná či neúčinná, platnost či účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a/nebo těchto VOP tím zůstává nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či neúčinná ustanovení Smlouvy a/nebo těchto VOP ustanoveními platnými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původních.

7.    Odesláním objednávky Kupující projevuje svou určitou, svobodnou a vážnou vůli uzavřít Smlouvu, potvrzuje svou svéprávnost a způsobilost uzavřít Smlouvu a také to, že Smlouva není uzavírána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

8.    Tyto VOP jsou na Internetových stránkách trvale zveřejněny a zpřístupněny. Prodávající si vyhrazuje právo je změnit bez předcházejícího upozornění.

9.  Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 9. 2016.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Zpět